<Python, pandas> Nanのある行を選択する。Nanない行を選択する。

Nanのある行、ない行を選択する。
.isnull().dropna()
お互いが逆だが、返す値がちと違う。

まずは、Nanのある行を選択。

In [31]: import pandas as pd

In [32]: import numpy as np

In [33]: df = pd.DataFrame({'a':[1,2,np.nan,3,4],'b':[np.nan,2,3,np.nan,5]})

In [34]: df
Out[34]: 
  a  b
0  1 NaN
1  2  2
2 NaN  3
3  3 NaN
4  4  5

In [35]: df.isnull()
Out[35]: 
    a   b
0 False  True
1 False False
2  True False
3 False  True
4 False False

と、boolで返る。
また、下記でも同じ。

In [36]: pd.isnull(df)
Out[36]: 
    a   b
0 False  True
1 False False
2  True False
3 False  True
4 False False

で、2列を.any(axis=1)で1つに固めて、

In [37]: df.isnull().any(axis=1)
Out[37]: 
0   True
1  False
2   True
3   True
4  False
dtype: bool

で、データフレームDataFrameに渡す。

In [38]: df[df.isnull().any(axis=1)]
Out[38]: 
  a  b
0  1 NaN
2 NaN  3
3  3 NaN

なるほど。 あと、その逆の.dropna()

In [39]: df.dropna()
Out[39]: 
  a b
1 2 2
4 4 5

In [40]: df.dropna(subset=['a'])
Out[40]: 
  a  b
0 1 NaN
1 2  2
3 3 NaN
4 4  5

Stackoverflow

stackoverflow.com

マニュアル

pandas.isnull — pandas 0.17.1 documentation