<Python, python-gantt> ガンチャートを入れた。

ガンチャートを入れてみた。

pip install  python-gantt

python-gantt : easily create SVG gantt charts from python