<Python, selenium> ブラウザの操作

ブラウザをPythonから操作できるらしい。へー。

ライブラリ:selenium - Life with Python

Selenium with Python — Selenium Python Bindings 2 documentation